STRÜHM lámpa karácsonyi Nyereményjáték
JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

1. A játék neve, szervezője 

Jelen szabályzat vonatkozik a LEDmaster.hu TROG Kft (székhely: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 15. a továbbiakban „Szervező”) által szervezett és a Magyarországon található TROG Kft termékeinek viszonteladói üzletekben futó STRÜHM lámpa karácsonyi Nyereményjáték című nyereményjátékra (a továbbiakban: „Játék”) az alábbi feltételekkel. A Játékban kizárólag LEDmaster STRÜHM termék bemutató oszloppal rendelkező viszonteladó üzlet vehet részt, mint Játék lebonyolító (továbbiakban „Lebonyolító”). A Játék Lebonyolító üzletek listája az 1. sz mellékletben található.

 

2.  A Játékban részt vevő személyek

 • 2. 1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt.

összeférhetetlenség: A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő és megbízott cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói..

 • 2.2. A Játékos a jelen Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatot, valamint           az           Adatkezelési           tájékoztatót          (elérési útvonal: ledmaster.hu/hirek/promociok_struhm_karacsony), és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót, vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azokkal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3.  A Játék időtartama 

 • A Játék 2020.11.16-től 12.15-ig tart.

 

4. A Játék leírása, menete, nyertesek 

 • 4.1. A Játékban azon Játékosok vesznek részt, akik a nyereményjáték pontban megjelölt időszakában bármely Lebonyolító üzletben, bármilyen TROG Kft által az üzletnek szállított STRÜHM márkajelzésű terméket vásárolnak, és a vásárlást igazoló blokk vagy számla sorszámát feltüntetve, névvel, e-mail címmel, telefonszámmal ellátott nyeremény szelvényt bedobják az üzletekben kihelyezett STRÜHM nyereményszelvény gyűjtődobozba. Minimális vásárlási érték nincs.
 • 4.2. A Játékban való részvételhez a Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím és Telefonszám és blokk vagy számla sorszám megadása kötelező, ezek a nyereményszelvényen való rögzítésével tud a Játékos pályázni. Az adatokat olvashatóan, nyomtatott betűvel kell feltüntetni!
 • 4.3. Minden egyes Játékos azonos eséllyel vesz részt a Játékban. Egy vásárló korlátlan számú a feltételeknek megfelelő pályázatot (STRÜHM játék nyereményszelvényt) dobhat be a Lebonyolító boltban kihelyezett STRÜHM játék nyereményszelvény gyűjtődobozba, ezzel növelve a nyerési esélyeit.

 

5.  Nyeremény és sorsolás 

 • 5.1. A Játék során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között:
  1 db STRÜHM márkájú OPERA típusú lámpa (cikkszám: 3635).
 • 5.2. A STRÜHM Opera típusú lámpából (csz: 3635) minden, a Játékot Lebonyolító üzletben sorsolásra kerül 1-1 db /bolt.
 • 5.3. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.
 • 5.4. Sorsolás helye és ideje:

A sorsolás helye: ………………………………………………….

A sorsolás időpontja: 2020.12.16., 10:00 óra

A sorsolás időpontját minden, a Játék Lebonyolító üzlet magára nézve kötelezőnek tartja.

A 2020. december 15. az adott Lebonyolító üzlet zárásáig beérkezett valamennyi érvényes pályázat, 2020. december 16. napján 10:00 órakor sorsoláson vesz részt a Lebonyolító üzletben. A sorsolás kézi sorsolással történik, jegyzőkönyv készítése mellett.

A koronavírus járványhelyzetre tekintettel a sorsoláson való megjelenés feltételhez kötött. Előzetes írásbeli regisztráció szükséges, a megjelenteknek kötelező az arcmaszk viselése, és a megfelelő távolságtartás betartása. A megjelentek számát, valamint a sorsoláson való megjelenés feltételeit az aktuális járványhelyzetnek megfelelően korlátozhatjuk, illetve módosíthatjuk.

 • 5.5. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– ha a jelen játékszabályzatban foglalt valamely részvételi feltételnek nem felel meg (pl. nincs magyarországi lakóhely/tartózkodási hely, 18 éven aluli, összeférhetetlenség fennáll, a jelen játékszabályzat és a kapcsolódó adatkezelési tájékoztató nem kerül maradéktalanul elfogadásra, a kötelezően megadandó adatok – név, e-mailcím, telefonszám-, vásárláskor kapott nyugta vagy számla sorszáma együttesen és olvashatóan nem szerepelnek a nyereményszelvényen)

 • a megadott telefonszámán nem elérhető és az e-mail címére küldött e-mail kiküldését követő 10 (tíz) munkanapon belül sem reagál;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy hamis/hamisított blokkal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

– jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 • 5.6. A sorsolás során 1 db tartalék nyertes is kisorsolásra kerül az esetleges érvénytelen pályázatok,

illetve visszautasított vagy jogosulatlan nyertesek pótlására.

A tartalék nyertes abban az esetben minősülhet nyertesnek, ha megfelel a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételeknek, figyelemmel az 5.5. pontra és a 6.2. szerinti elfogadó nyilatkozatot tesz.

 

6. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele és kézbesítése

6.1. A nyertest a nyereményszelvényen megadott telefonszámon és lakcímen értesíti a Szervező/Lebonyolító a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes hibás vagy olvashatatlan telefonszámot és/vagy lakcímet adott meg és emiatt vagy más okból igazoltan nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését a Lebonyolító kétszer kíséreli meg.

6.2. A nyertes az értesítést követően a nyeremény elfogadására vagy elutasítására irányuló írásbeli nyilatkozatot (visszaigazolást) tesz (ennek formája lehet email – a Lebonyolító email címére küldve

……………………………………..@…………………………. – vagy személyesen tett nyilatkozat a Játék Lebonyolító üzletben, írásban).

Amennyiben a nyereményt elfogadja egyidejűleg nyilatkozni köteles a feltételeknek való megfelelésről (nevezetesen: életkor, összeférhetetlenség, személyes átvétel időpontja / e-mail cím, játékszabályzat és adatkezelési szabályzat elfogadása). Ha a visszaigazolásban valamely feltétel hiányzik, vagy a nyereményt a nyertes visszautasítja, úgy az 5.5.-5.6. pontok szerint kell eljárni.

6.3. A STRÜHM OPERA lámpa nyereményeket a nyertesek személyesen, a Lebonyolító üzletekben kapják kézhez. A nyeremény átvételekor a nyertes köteles megadni a nevét, lakcímét és adószámát. Amennyiben Lebonyolító elmulasztja a nyeremény átvételekor az adatok rögzítését a sorsolási jegyzőkönyvre, úgy legkésőbb 15 napja van pótolni azt. A jegyzőkönyvet a nyertes hiánytalan adataival legkésőbb 2021. január 10-ig köteles eljuttatni írásban Szervező felé a ledmaster@ledmaster.hu e-mail címre való elküldéssel. Amennyiben ezen határidőig nem juttatja el Lebonyolító Szervező részére a nyertes hiánytalan adatait köteles megfizetni a nyereményjáték szervezési díjat, amely 25 000 Ft+ÁFA. A nyeremény átvételéhez kapcsolódó utazási és egyéb költségek a nyertest terhelik. Az átvétel időpontját a nyertes köteles visszaigazolni a 6.2. pont szerinti nyilatkozatban.

6.4. A Szervező vállalja a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő adó vagy egyéb járulék megfizetését. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7. A Szervező felelőssége

 7.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan/olvashatatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása  nélküli regisztrációjából / Játékban való részvételéből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.2. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

8. Adatkezelés és adatvédelem

 8.1. A szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli, melyről részletes tájékoztató a „STRÜHM lámpa Karácsonyi nyereményjáték” adatkezelési tájékoztatójában található (elérési útvonal:

www.ledmaster.hu/hirek/promociok_struhm_karacsony),. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

8.2. A játékban résztvevők közül a kisorsolt nyertesek hozzájárulnak, hogy a személyes nyereményátadáson fotó készüljön és a készült fotót, valamint a nyertesek sorsolási jegyzőkönyvben

szereplő nevét a Szervező reklámcélból saját nyomtatott vagy online reklámeszközein közzétegye.

 

9. Egyéb

9.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit, így különösen a Játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot megváltoztassa. Bármely, aJátékot érintő változás esetén a Szervező haladéktalanul tájékoztatja a Lebonyolítókat.

9.2. A Játékkal kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve panasz tehető a következő elérhetőségen: ledmaster@ledmaster.hu e-mail címen.

 

Trog Kft.

Szeged, 2020. november 11.

 

Aláírásommal elfogadom a Játékszabályban foglaltakat, az abban foglalt rám vonatkozó kötelezettségeknek az adott határidőre maradéktalanul megfelelek.

Szeged, 2020. november